Καταστατικό

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΚΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΩΝ - ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ

Άρθρο 1ο
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Ιδρύεται Συνομοσπονδία με την επωνυμία «Παγκόσμια Συνομοσπονδία Θεσσαλικών Ομοσπονδιών και Συλλόγων ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ».
 
Άρθρο 2ο
ΕΔΡΑ
Έδρα της Συνομοσπονδίας είναι τα Τρίκαλα Θεσσαλίας.
 
Άρθρο 3ο
ΣΦΡΑΓΙΔΑ
1. Σε στρογγυλή σφραγίδα απεικονίζεται η Θεσσαλία και οι πέντε ήπειροι. Κυκλικά είναι το όνομα της Συνομοσπονδίας με το έτος ίδρυσης στα ελληνικά.
2. Η Συνομοσπονδία έχει τρεις σφραγίδες, τις οποίες κρατά ο Πρόεδρος, ο Α΄ Γραμματέας και ο Ταμίας της Συνομοσπονδίας.
 
Άρθρο 4ο
ΣΚΟΠΟΙ
Στους σκοπούς της Συνομοσπονδίας συμπεριλαβάνονται οι εξής:
1. Συσπείρωση των Θεσσαλικών Ομοσπονδιών και Συλλόγων Ευρώπης, Αυστραλίας, Βορείου και Νοτίου Αμερικής, Ασίας και Αφρικής σε μια Συνομοσπονδία που θα δραστηριοποιείται παγκόσμια.
2. Συντονισμός των δραστηριοτήτων των Ομοσπονδιών και Συλλόγων-Μελών που αποβλέπουν στη διάδοση και συνέχιση της παράδοσης, του πολιτισμού και της ιστορίας της Θεσσαλίας και γενικότερα της Ελλάδας.
3. Προώθηση στενής συνεργασίας των Θεσσαλικών Ομοσπονδιών και Συλλόγων.
4. Αλληλοενημέρωση και συντονισμός των εκδηλώσεων.
5. Ενημέρωση γύρω από τα θέματα που αφορούν τους Θεσσαλούς μετανάστες (επαγγελματικά, εκπαιδευτικά, κοινωνικά, πολιτιστικά, καλλιτεχνικά) στο εξωτερικό.
6. Επικοινωνία με την Ελλάδα και ιδιαίτερα με τη Θεσσαλία καθώς επίσης με φορείς που έχουν παρόμοιους σκοπούς.
7. Στενή συνεργασία με υπηρεσίες των Νομών της Θεσσαλίας και γενικότερα της Ελλάδος προς όφελος των Μελών της Συνομοσπονδίας και της ιδιαίτερης πατρίδας.
 
Άρθρο 5ο
ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΑ
1. Η Συνομοσπονδία επιδιώκει αποκλειστικά και άμεσα κοινωφελείς σκοπούς όπως αναφέρονται στο κεφάλαιο περί φορολογικώς ευεργετημένων σκοπών.
2. Η Συνομοσπονδία είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και δεν επιδιώκει οικονομικούς σκοπούς.
3. Η περιουσία της Συνομοσπονδίας επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο για σκοπούς σύμφωνα με το καταστατικό.
4. Τα μέλη δεν αποκομίζουν καμιά αμοιβή από τα οικονομικά της Συνομοσπονδίας.
 
Άρθρο 6ο
ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ
Η Συνομοσπονδία είναι ανεξάρτητη από κομματικές οργανώσεις.
 
Άρθρο 7ο
ΜΕΛΗ
1. Μέλος μπορεί να γίνει κάθε αναγνωρισμένη κοινωφελή και μη κερδοσκοπική Ομοσπονδία και Σύλλογος Θεσσαλών των οποίων κανένας σκοπός δεν αντιτίθεται στο γενικό πνεύμα των σκοπών της Συνομοσπονδίας.
2. Για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους γίνεται γραπτή αίτηση στο Δ.Σ. της Συνομοσπονδίας, συνοδευόμενη με αντίγραφο καταστατικού και απόσπασμα πρακτικών γενικής συνέλευσης.
3. Σχετική απόφαση λαμβάνεται από το Δ.Σ. της Συνομοσπονδίας και ανακοινώνεται σε όλα τα Μέλη της.
 
Άρθρο 8ο
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
Μέλος της Συνομοσπονδίας διαγράφεται στις εξής περιπτώσεις:
1. Με παραίτηση του Μέλους, αφού υποβληθεί γραπτή αίτηση συνοδευόμενη με απόφαση της αντίστοιχης Γενικής Συνέλευσης του Μέλους.
2. Όταν διαλυθεί το Μέλος.
3. Όταν οι ενέργειες ενός Μέλους αντιτίθενται προς το καταστατικό και τις αποφάσεις της Συνομοσπονδίας.
Για τη διαγραφή αποφασίζει αιτιολογημένα το Διοικητικό Συμβούλιο της Συνομοσπονδίας και το γνωστοποιεί γραπτά στο διαγραφέντα Μέλος, το οποίο έχει δικαίωμα να προσφύγει στην επόμενη Γενική Συνέλευση.
 
Άρθρο 9ο
ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
1. Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.)
2. Το Διοικητκό Συμβούλιο (Δ.Σ.)
3. Η Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.)
 
Άρθρο 10ο
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
1. Ανώτατο όργανο της Συνομοσπονδίας είναι η Γενική Συνέλευση των Μελών της.
2. Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης της Συνομοσπονδίας ονομάζονται Σύνεδροι. Οι Σύνεδροι εκλέγονται με τον τρόπο που ορίζει το καταστατικό ή με απόφαση του Δ.Σ. της οργάνωσης για τη διάρκεια τριών ετών. Κάθε Ομοσπονδία μέλος της Συνομοσπονδίας έχει δικαίωμα αποστολής μέχρι και πέντε Συνέδρων και κάθε Σύλλογος μέλος της Συνομοσπονδίας έχει δικαίωμα αποστολής μέχρι και δύο Συνέδρων.
3. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται μια φορά κάθε ένα έτος.
4. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία με όσα μέλη κι αν παρευρίσκονται.
5. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται γραπτά από το Δ.Σ. της Συνομοσπονδίας τουλάχιστο 12 εβδομάδες πριν από την ημερομηνία που πρόκειται να λάβει χώρα, γνωστοποιώντας την ημερήσια διάταξη, την ημερομηνία και ώρα έναρξης των εργασιών της και τον τόπο διεξαγωγής της.
6. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με απλή πλειοψηφία των παρόντων συνέδρων.
7. Η ψηφοφορία για την εκλογή των μελών του Δ.Σ. και της Ε.Ε. και την κατανομή των αξιωμάτων είναι μυστική. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση.
8. Σε κάθε Γ.Σ. τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από το Προεδρείο της συνέλευσης.
9. Οι αρμοδιότητες της Γ.Σ. είναι :
Α. Η απαλλαγή του Δ.Σ. και της Ε.Ε.
Β. Η εκλογή της εφορευτικής επιτροπής.
Γ. Η άμεση εκλογή των μεμονωμένων μελών του Δ.Σ. και της Ε.Ε.
Δ. Η οριστική απόφαση για διαγραφή Μελών.
Ε. Η τροποποίηση του καταστατικού.
ΣΤ. Η διάλυση της Συνομοσπονδίας.
Έκτατη Γ.Σ. συγκαλείται όταν κριθεί σκόπιμο από το Δ.Σ. ή το ζητήσουν γραπτά τουλάχιστον 25% των μελών της Συνομοσπονδίας.
 
Άρθρο 11ο
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1. Το Δ.Σ. εκλέγεται για 3 χρόνια.
2. Το Δ.Σ. αποτελείται από τα εξής 11 μέλη :
Α. Τον Πρόεδρο.
Β. Τον Α’ Αντιπρόεδρο.
Γ. Τον Β’ Αντιπρόεδρο.
Δ. Τον Γραμματέα.
Ε. Τον Ταμία.
ΣΤ. Τον Υπεύθυνο Νεολαίας και
Ζ. 5 Μέλη.
3. Ο Πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος εκπροσωπούν την Συνομοσπονδία δικαστικώς και εξωδίκως. Ο καθένας από αυτούς ξεχωριστά αρκεί για την ολοκληρωτική αντιπροσώπευση και δικαιούται να εκπροσωπήσει τη Συνομοσπονδία μόνος του.
4. Σε περίπτωση παραίτησης μέλους του Δ.Σ. παίρνει τη θέση του ο πρώτος αναπληρωματικός. Για το σκοπό αυτό η Γ.Σ. εκλέγει πέντε αναπληρωματικά μέλη, η σειρά των οποίων καθορίζεται από το εκλογικό αποτέλεσμα.
5. Το Δ.Σ. έχει το καθήκον και την ευθύνη να φροντίζει για την πραγματοποίηση των σκοπών της Συνομοσπονδίας, να εκτελεί τις αποφάσεις της Γ.Σ. και να διεκπεραιώνει τις τρέχουσες υποθέσεις της Συνομοσπονδίας.
6. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν στις συνεδριάσεις του παραβρίσκονται 6 τουλάχιστον από τα μέλη και αποφασίζει με απλή πλειοψηφία.
7. Η συνεδρίαση του Δ.Σ. μπορεί να διεξαχθεί και μέσω τηλεδιάσκεψης ή μέσω του διαδικτύου.
8. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μία φορά κάθε έτος.
9. Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να ενημερώνει τα Μέλη γραπτώς μετά από κάθε συνεδρίαση του.
10. Στις συνεδριάσεις κάθε Δ.Σ. τηρείται πρακτικό και υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα.
 
Άρθρο 12ο
Η ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. Η Ε.Ε. εκλέγεται για 3 χρόνια.
2. Η Ε.Ε. αποτελείται από 5 μέλη:
Α. Από τον Πρόεδρο.
Β. Από τον Γραμματέα και
Γ. 3 Μέλη.
3. Σε περίπτωση παραίτησης μέλους της Ε.Ε παίρνει τη θέση του ο πρώτος αναπληρωματικός. Για το σκοπό αυτό η Γ.Σ. εκλέγει δυο αναπληρωματικά μέλη, η σειρά των οποίων καθορίζεται από το εκλογικό αποτέλεσμα.
4. Έργο της Ε.Ε. είναι ο οικονομικός έλεγχος που τον κάνει έκτακτα όποτε κρίνει σκόπιμο και υποχρεωτικά πρίν από κάθε Γενική Συνέλευση.
 
Άρθρο 13ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
1. Τα μέλη της Συνομοσπονδίας έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν δια των νομίμων εκπροσώπων τους στη λήψη αποφάσεων της Γ.Σ., να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανά της.
2. Όλα τα μέλη έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν προτάσεις στο Δ.Σ. και στη Γ.Σ.
 
Άρθρο 14ο
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Η αλλαγή ή η συμπλήρωση του παρόντος καταστατικού γίνεται από την Γ.Σ. όταν παραβρίσκονται τα 3/5 των Ομοσπονδιών και Συλλόγων-Μελών και με πλειοψηφία 50% + 1 των συνέδρων.
 
Άρθρο 15ο
ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
1. Για τη διάλυση της Συνομοσπονδίας απαιτείται απόφαση Γενικής Συνέλευσης με απαρτία 3/5 των Μελών και απόφαση με πλειοψηφία των 3/5 των Μελών.
2. Σε περίπτωση διάλυσης της Συνομοσπονδίας η περιουσία της περιέρχεται μετά από απόφαση Γενικής Συνέλευσης σε κοινωφελής ιδρύματα.
 
Άρθρο 16ο
Το παρόν καταστατικό αποτελείται από 16 άρθρα στο σύνολό του, ψηφίστηκε στις 29.08.2008 ομόφωνα και θα καταχωρηθεί στα οικεία Βιβλία του Πρωτοδικείου Τρικάλων.
Καρδίτσα, 29 Αυγούστου 2008
ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Για την Ομοσπονδία Θεσσαλικών Συλλόγων Ευρώπης
Διαμαντής Γκίκας
2. Για την Ομοσπονδία Θεσσαλικών Συλλόγων Αυστραλίας
Ασπασία Ρωσσίδου
3. Για την Ομοσπονδία Θεσσαλικών Συλλόγων Οντάριο Καναδά
Δημήτριος Αγιώτης
4. Για την Ομοσπονδία Θεσσαλικών Συλλόγων Αθήνας
Επαμεινώνδας Μπακάλης